Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjekty způsobem umožňující dálkový přístup.

1. Název
Město Dubňany

2. Důvod a způsob založení
Právním základem postavení Města Dubňany je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Dubňany je územně samosprávný celek základního stupně, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, má vlastní majetek a finanční zdroje, s nimi hospodaří za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Město vykonává samostatnou působnost a dle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná o město se základním rozsahem přenesené působnosti.

3. Organizační struktura
http://www.dubnany.eu/mestsky-urad/odbory-meu-dubnany

4. Kontaktní spojení
4.1. Kontaktní poštovní adresa
Město Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany
ID datové schránky: dr5bejn

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany

4.3. Úřední hodiny
Pondělí 07:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Úterý 07:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Středa 07:00 – 11:00 12:00 – 18:00
Čtvrtek 07:00 – 11:00 12:00 – 16:00
Pátek 07:00 – 11:00 12:00 – 14:00

4.4. Telefonní čísla
+420 518 698 521 (ústředna)

4.5. Čísla faxu
+420 518 698 526

4.6. Adresa internetové stránky
http://www.dubnany.eu/

4.7. Adresa e-podatelny
podatelna (at) dubnany.eu

4.8. Další elektronické adresy
Nejsou.

5. Případné platby lze poukázat
Komerční banka a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1523671/0100

6. IČ
00284882

7. DIČ
CZ00284882

8. Dokumenty
8.1. Seznam hlavních dokumentů
http://www.dubnany.eu/ke-stazeni/mestsky-urad

8.2. Rozpočet
http://www.dubnany.eu/mestsky-urad/rozpocet-mesta

9. Žádosti o informace
Město jako povinný subjekt poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dle toho zákona poskytuje informace buď na žádost, nebo zveřejněním.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Pokud nebude žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Je-li informace poskytována odkazem na zveřejněnou informaci, město sdělí žadateli nejpozději do 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Povinný subjekt posoudí žádost, a pokud:
a) jsou údaje o žadateli nedostatečné, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) je žádost nesrozumitelná, či formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádost, aby žádost upřesnil, neupřesní-li do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti,
d) nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění. Tato lhůta lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Veškerá podání lze podat písemně na adresu městského úřadu, ústně na podatelně v budově městského úřadu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny. Kontaktní spojení je uvedeno v bodě č. 4.

11. Opravné prostředky
a) Týkající se žádosti o informace
Odvolání
V případě, že povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Proti takovému rozhodnutí lze podat odvolání, které musí splňovat náležitosti dle § 37 a § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podává se u povinného subjektu, který do 15 dnů od doručení odvolání předloží nadřízenému orgánu – krajskému úřadu. Ten rozhodne do 15 dnů ode dne předložení.

Stížnost na postup vyřizování žádosti o informace
Tuto stížnost může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona č.106/1999 Sb., nebo
b) kterému po uplynutí lhůty k poskytnutí informace nebyla informace poskytnuta, a nebo nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší sdělené úhrady nebo s výší odměny, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Podává se u povinného subjektu ve lhůtě do 30 dnů od doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost nadřízenému orgány, který o ní rozhodne, do 7 dnů ode dne, kdy stížnost došla, pokud sám zcela nevyhoví. Nadřízený orgán rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení. Stížnost musí splňovat náležitosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

b) Jiné
Stížnost dle § 175 správního řádu
Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany. Stížnost lze podat písemně nebo ústně. O ústně podané žádosti, kterou nelze vyřídit ihned, sepíše správní orgán písemný záznam. Stížnost se podává u toho správního orgánu, který řízení vede. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů od doručení příslušnému správnímu orgánu.

12. Formuláře
http://www.dubnany.eu/ke-stazeni/mestsky-urad

13. Podpisy postupů – návody pro řešení životních situací
http://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy
14.1. Nejdůležitější používané předpisy
úst. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
úst. zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
zák. č. 137 /2006 Sb., o veřejných zakázkách
zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č.262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
zák. č. 101/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách vozidel provozu na pozemních komunikacích
zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.
zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů zák. č.20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC

14.2. Vydané právní předpisy
http://www.dubnany.eu/ke-stazeni/platne-vyhlasky

15. Úhrady za poskytování informace
15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
http://www.dubnany.eu/mestsky-urad/zadost-o-poskytnuti-informace

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy
16.1. Vzory licenčních smluv
Nebyly poskytnuty.

16.2. Výhradní licence
Nebyly poskytnuty.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
http://www.dubnany.eu/mestsky-urad/zadost-o-poskytnuti-informace

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 7432x, dnes 11x
CalmCube2 CMS
RSSVytisknout stránkuMapa stránek · © 2013 - 2017 Město Dubňany · Počet návštěv: 787149 (7432)