Obsah

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Typ: ostatní
Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na funkci referent evidence a správy majetku
odboru investic a správy majetku

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Tajemnice Městského úřadu Dubňany

 

v souladu s § 7 zákona č. 312/2002., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)

 

 

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

 

 

referent evidence a správy majetku

odboru investic a správy majetku

 

 

DRUH PRÁCE:

zajišťuje agendu majetku obce, záměry města,

připravuje podklady k sepisování smluv,

podílí se na přípravě pozemkových úprav,

vyřizuje náležitosti na úseku ochrany přírody a krajiny,

zajišťuje kontrolu a péči o městskou zeleň a výsadbu,

plní a vyřizuje úkoly vzešlé ze zasedání ZM a RM,

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Dubňany

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

platová třída 10 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP)

PRACOVNÍ POMĚR:

na dobu neurčitou

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

1. 10. 2019 nebo dle dohody

 

 

Předpoklady:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
 • ochota se vzdělávat, nutnost složení ZOZ

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • praxe ve veřejné správě nebo v oboru vítána
 • znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvěžující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.

Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.

 

Lhůta pro podání přihlášky:

nejpozději 25. července 2019 do 10.00 hodin

Forma přihlášky:

Písemná

Místo a způsob podání přihlášky:

Městský úřad Dubňany, osobně, nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – výběrové řízení ref. OISM “

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149,

696 03 Dubňany

 

Bližší informace o druhu práce podá:

 

Bc. Jana Křížková, tajemnice Městského úřadu Dubňany,

tel.: 518 698 531, mail: tajemnice@dubnany.eu

Ing. Markéta Balažíková, vedoucí odboru investic a správy majetku

tel.: 518 698 523, mail: balazikova@dubnany.eu

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Dubňanech dne 14. 6. 2019

 

 

 

 

 

Bc. Jana Křížková

tajemnice Městského úřadu Dubňany


Vytvořeno: 14. 6. 2019
Poslední aktualizace: 10. 7. 2019 07:47
Autor: