Obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Typ: ostatní
Právník - referent správního odboru

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Tajemnice Městského úřadu Dubňany

 

v souladu s § 4 a 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 právník - referent správního odboru

 

 

Pracovní pozice (druh práce) 

Referent správního odboru - právník

Místo výkonu práce

Dubňany

Platové zařazení

Platová třída 10 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP)

Pracovní poměr

Doba neurčitá

Předpokládaný nástup

Dle dohody

Pracovní náplň

 

Zajišťuje právní agendu správního odboru, zaměřuje se na právo státní správy, poskytuje právní poradenství při správních rozhodnutí v přenesené působnosti, spolupracuje na tvorbě vnitřních předpisů městského úřadu, poskytuje právní poradenství vedení městského úřadu i jeho pracovníkům, dohlíží na správnost vyřizování petic, podnětů a stížností dle platných vnitřních předpisů.

 

 

Předpoklady:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, je bezúhonná
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru
 • praxe ve veřejné správě a v právní oblasti výhodou
 • Orientace v právních předpisech, schopnost vysokého pracovního nasazení, odolnost proti stresu
 • Organizační a komunikační schopnosti, znalost MS Office a právního informačního systému
 • Odpovědnost, asertivní jednání, schopnost samostatné i týmové práce

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • strukturovaný profesní životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Do přihlášek uvádějte telefonní číslo i mailovou adresu. Uchazeči jsou zváni k VŘ prostřednictvím těchto kontaktů.

 

Lhůta pro podání přihlášky

Nejpozději do 20. listopadu 2018 do 11.00 hodin

Forma přihlášky

písemná

Místo a způsob podání přihlášky

Městský úřad Dubňany, osobně nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – VŘ referent – právník“

Adresa, na kterou se přihláška odesílá

Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149,

696 03 Dubňany

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

Bližší informace o druhu práce podá:

Bc Jana Křížková, tajemnice Městského úřadu Dubňany

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 5. 11. 2018
Poslední aktualizace: 5. 11. 2018 13:36
Autor: Jana Hlavatá