Obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Typ: ostatní
referent/ka stavebního úřadu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

 

Tajemnice Městského úřadu Dubňany

 

v souladu s § 4 a 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

 

referent/ka stavebního úřadu

 

 

Pracovní pozice (druh práce) 

Referent/ka Obecného stavebního úřadu

Místo výkonu práce

Dubňany

Platové zařazení

Platová třída 9 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP)

Pracovní poměr

Doba neurčitá

Předpokládaný nástup

Dle dohody

Pracovní náplň

Zajišťování odborných agend na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, např. ve věcech umístění, povolení, kolaudace a odstranění staveb, sankcí  

 

Předpoklady:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, je bezúhonná
 • ochota dále se vzdělávat

 

Požadavky:

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání ve studijním oboru stavebního směru
 • znalost práce s PC
 • řidičské oprávnění skupiny B – připravenost k řízení
 • praxe ve státní správě a zkoušky odborné způsobilosti pro danou pozici výhodou

 

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • přihláška do výběrového řízení
 • strukturovaný profesní životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Do přihlášek uvádějte jak telefonní číslo, tak i mailovou adresu. Uchazeči jsou zváni k VŘ prostřednictvím těchto kontaktů.

 

Lhůta pro podání přihlášky

Nejpozději do 31. ledna 2019 do 15.00 hodin

Forma přihlášky

písemná

Místo a způsob podání přihlášky

Městský úřad Dubňany, osobně nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – VŘ referent stavebního úřadu“

Adresa, na kterou se přihláška odesílá

Městský úřad Dubňany,

Nám. 15. dubna 1149,  696 03 Dubňany

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Bližší informace o druhu práce podá:

Bc. Jana Křížková, tajemnice Městského úřadu Dubňany

Ing. Dana Panáková, vedoucí správního odboru

 

 

V Dubňanech dne 7. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jana Křížková

tajemnice Městského úřadu Dubňany


Vytvořeno: 8. 1. 2019
Poslední aktualizace: 8. 1. 2019 09:30
Autor: Jana Hlavatá