Obsah

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Typ: ostatní
Tajemnice Městského úřadu Dubňany vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce kulturního domu.

 

Druh práce:

Správce kulturního domu

(zajištění úklidu, správy a provozu kulturního domu, domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě budovy KD menšího rozsahu a technického vybavení, např. údržbářské práce zednické, zámečnické a elektro práce)

Místo výkonu práce:

Dubňany

Platové zařazení:

platová třída 5 (podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP)

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup:

1. 7. 2019  nebo dle dohody

 

 

Předpoklady:

 • státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

 

Požadavky:

 • SŠ vzdělání – výuční list
 • znalost prací elektro, zámečník nebo zedník
 • schopnost samostatné práce, flexibilita, pečlivost, zodpovědnost, zvládání stresových situací, organizační schopnosti a komunikační dovednosti
 • řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
 • dobrý zdravotní stav
 • chuť do práce

 

Náležitosti přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

 

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

 • životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.

Později zaslané přihlášky nelze zařadit do výběrového řízení.

Do přihlášek uvádějte telefonní číslo i mailovou adresu. Uchazeči jsou zváni k VŘ  prostřednictvím těchto kontaktů. Podklady, které budou zaslány k výběrovému řízení, budou po skončení VŘ vráceny zpět uchazečům.

 

 

Lhůta pro podání přihlášky:

nejpozději do 21. června 2019  do 11.00 hodin

Forma přihlášky:

písemná

Místo a způsob podání přihlášky:

Městský úřad Dubňany, osobně nebo prostřednictvím pošty v zalepené obálce označené slovy „Neotvírat – výběrové řízení správce KD“

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:

Městský úřad Dubňany, Nám. 15. dubna 1149,

696 03 Dubňany

 

 

Bližší informace o druhu práce podá:

František Tříska, starosta města

Bc Jana Křížková, tajemnice Městského úřadu Dubňany,

tel.: 518 698 531, email: tajemnice@dubnany.eu

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Dubňanech dne 31. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

Bc. Jana Křížková, v.r.

tajemnice Městského úřadu Dubňany


Vytvořeno: 31. 5. 2019
Poslední aktualizace: 31. 5. 2019 13:20
Autor: