Obsah

PRODEJ POZEMKŮ pro výstavbu rodinných domků v Dubňannech

Typ: ostatní
pozemky u ČOV zahájení registračního kola

Město Dubňany zveřejňuje záměr, kterým nabízí k prodeji 9 pozemků pro výstavbu řadových rodinných domů v lokalitě U ČOV v Dubňanech. Jedná se o pozemky s parcelními čísly:
3016/73, 3016/72, 3016/71, 3016/70, 3016/69, 3016/68, 3016/67, 3016/66, 3016/65, vše druh pozemku ostatní plocha, vedené na LV č. 1 pro město Dubňany v katastrálním území Dubňany.

Na pozemcích je již vybudována základová deska a vodovodní a kanalizační přípojka; tyto se považují za součást pozemku a jejich vlastnictví se převádí současně s pozemkem.

Minimální nabídka kupní ceny činí 5 729 Kč/m², kupní cena bude navýšena o příslušnou sazbu DPH dle zákona č. 235/2004Sb. v platném znění, tj. 6 932 Kč/m².

Záměr města prodat předmětné pozemky se všema součástmi schválilo Zastupitelstvo města Dubňany na svém VII. zasedání dne 6.3.2024 a současně pověřilo Radu města Dubňany k vyhlášení veřejné elektronické aukce.
 

Výběrové řízení na prodej pozemků bude realizováno formou tříkolové veřejné elektronické aukce,

kdy základním komunikačním prostředkem bude INTERNET. Registrace do veřejné elektronické aukce se považuje za přihlášení se k záměru.

  1. Registrační kolo slouží zájemcům k registraci do aukce, vložením vyplněného Formuláře údajů o zájemci, Preferenčního listu zájemce a dokladu o složení požadované kauce. Registrační kolo bude zahájeno dne 6. 5. 2024 v 10:00 hodin a končí 10. 6. 2024 v 10:00 hodin.
  2. Složení jistoty na účast ve veřejné soutěži ve výši 100.000 Kč je nutné uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet města Dubňany č. 1523671/0100, vedený u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: 3112, specifický symbol: (datum narození ve formátu DD.MM.RRRR), případně také v hotovosti na pokladně Městského úřadu Dubňany nejpozději do 10. 6 .2024 v 10:00.
  3. Kontrolní kolo proběhne v termínu od 10. 6. 2024 v 10:00 do 24. 6. 2024 v 10:00. Kontrolní kolo slouží pro kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.
  4. Aukčním kolem bude zahájeno on-line výběrové řízení a proběhne vlastní aukce. Termín elektronické veřejné aukce je 24. 6. 2024 v 10.00 hod.

 

Veškeré informace o pozemcích, pravidlech veřejné soutěže, podmínkách účasti v eAukci a harmonogram naleznete na stránkách města nebo níže pod uvedeným odkazem:

https://aukce.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a6e0410df49c799586806ea8ced242c5&jazyk=cz

 

Žádost o účast naleznete zde:

 

https://aukce.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=1550

 

Informace lze také získat na Městském úřadě Dubňany, Nám. 15. dubna 1149, Ing. Zbyněk Lysý, tel. 518 698 527, +420 601 204 145, starostamesta@dubnany.eu nebo Ing. Markéta Balažíková, tel. 518 698 523 balazikovam@dubnany.eu


pozemky u ČOV

 

pozemky u ČOVpozemky u ČOV


Vytvořeno: 7. 5. 2024
Poslední aktualizace: 7. 5. 2024 9:12
Autor: JH