Obsah

KOMISE RADY MĚSTA

Vážení občané, v případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo návrhů  na jednotlivé komise můžete využít speciálně zřízený e-mail: komise@dubnany.eu

Váš podnět bude předán předsedovi příslušné komise.

 

Obecná ustanovení pro všechny komise

• vyjadřuje se k problematice na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města

• projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v dané oblasti postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města

• je poradním orgánem rady města v dané oblasti

 

Jednací řád komisí rady města

 

KOMISE PRO VÝSTAVBU A ENERGIE

 

• spolupracuje na vytváření koncepčního rozvoje města a přípravě investičních záměrů města,

• projednává a hodnotí podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu města,

• vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu města Dubňany,

• vyjadřuje se k investičním záměrům na území města z hlediska zachování či změny architektonického charakteru města,

• sleduje rozvoj města z estetického hlediska,

• dává RM doporučení k ochraně památkových objektů, přírodních i uměle vytvořených a podněty v oblasti investiční výstavby,

• vyjadřuje se k rozvojovým koncepcím v oblasti energetiky,

• připravuje podklady pro RM v oblasti energetiky, např. podklady pro výběrová řízení na dodavatele energií, opatření pro snížení spotřeby energií a energetických úspor, dotací apod.,

• zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií v hospodářství města.
 

Předseda
Zahrádka Michal, Ing.

Členové
Báborský Tomáš, Ing.
Grufíková Markéta, Ing.
Pištěk Zdeněk
Volf Jiří, Ing.
 
 
SPORTOVNÍ KOMISE

 

• koordinuje aktivitu sportovních organizací se záměry města Dubňany,

• podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce rozvoje sportovních aktivit s ohledem na všechny sociální a věkové skupiny,

• podílí se konzultačně na projektech v oblasti sportu a rekreace,

• ve spolupráci s komisí pro kulturu a zájmovou činnost se podílí na tvorbě a úpravách pravidel, směrnic, kritérií apod., kterými se upravují podmínky poskytování dotací z rozpočtu města,

• předkládá RM návrhy na výši finančních příspěvků na sportovní aktivity z prostředků města Dubňany občanům, nestátním neziskovým organizacím a jiným subjektům,

• spolupracuje a podporuje spolky a sdružení působící na území města Dubňany v oblasti sportu, např. při organizaci sportovních akcí na území města Dubňany, rekonstrukcích, revitalizacích nebo budování sportovních zařízení, podpory apod.
 
Předseda
Příkazský Petr, Ing.
 
Členové
Ilčík Jiří, Ing.
Kryštof Pavel
Malý Ondřej
Žurovcová Nikola, Ing.
 
 
KOMISE PRO KULTURU A ZÁJMOVOU ČINNOST
 

• koordinuje činnost zájmových a kulturních organizací s městem s cílem zapojení a využití všech sociálních vrstev a věkových skupin obyvatel města,

• podílí se na zpracování dlouhodobé a střednědobé koncepce v oblasti zájmové činnosti a kultury,

• podílí se na přípravě a vyhodnocování dotací z oblasti zájmové činnosti a kultury,

• spolupracuje s ostatními komisemi rady města při naplňování úkolů v oblasti kultury a zájmových činností občanů a při organizaci společenských akcí ve městě,

• ve spolupráci se sportovní komisí se podílí na tvorbě a úpravách pravidel, směrnic, kritérií apod., kterými se upravují podmínky poskytování dotací z rozpočtu města,

• spolupracuje a podporuje spolky a sdružení působící na území města Dubňany v oblasti kultury a zájmové činnosti, zejména při organizaci kulturních a společenských akcí na území města Dubňany,

• členové komise se aktivně podílejí na organizaci společenských a kulturních akcí.
 
Předseda
Jestřáb Libor
 
Členové
Klechová Kateřina, Mgr.
Lukešová Adriana, Bc.
Staňková Michaela, Bc.
Vacenovská Lubomíra
 
 
ŠKOLSKÁ KOMISE
 

• vyjadřuje se k dlouhodobé a střednědobé koncepci rozvoje školství podle podmínek ve městě

• koordinuje činnost školských zařízení

• ve spolupráci s dalšími komisemi organizuje akce vzdělávacího charakteru na území města

• projednává návrh rozpočtu a investice školských zařízeních

• projednává konkrétní návrhy, podněty, problémy, stížnosti, které se týkají školství v našem městě, doporučuje Radě města vhodná řešení

• spolupracuje na zkvalitnění školního stravování

• pravidelně vyhodnocuje činnost a výsledky jednotlivých školských zařízení, navrhuje efektivní řešení jejich provozu a zkvalitnění jejich činností

• spolupracuje se sociální a zdravotní komisí v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

• plní uložené úkoly Radou města
 
Předseda
Filipovičová Monika, Mgr.
 
Členové
Konečná Hana, Mgr.
Koplová Jana, Mgr.
 
 
KOMISE PRO LES A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 

• spolupracuje s lesním hospodářem a odborem investic a majetku v oblasti péče o les, dle potřeby provádí kontrolu stavu lesa přímo v terénu,

• vydává doporučení a stanoviska k navrhovaným opatřením lesního hospodáře,

• spolupracuje při vypracování lesního hospodářského plánu,

• vyjadřuje se k zařazení lesa jako lesa zvláštního určení nebo hospodářského lesa, k odnětí pozemků plnění funkcí lesa apod.,

• projednává opatření pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí na území města,

• vyjadřuje se k investičním záměrům, které mají dopad na životní prostředí města,

• upozorňuje na nezákonné jednání právnických a fyzických osob v oblasti životního prostředí,

• vyjadřuje se k jednotlivým oblastem životního prostředí ve městě, např. k zásobování pitnou vodou, k likvidaci odpadních vod, k čistotě vodních toků, k nakládání s odpady a jejich třídění, k omezování vzniku černých skládek, k čistotě ovzduší na území města, k ochraně přírody a krajiny, k péči o zeleň a čistotu města.
 
Předseda
Tomanová Marie, Mgr.
 
Členové
Ryška Ondřej
Zdvořáček Marek, Ing.
 
 
DOPRAVNÍ KOMISE
 

• zabývá se řešením dopravní situace na území města a stavem místních komunikací,

• projednává podněty fyzických a právnických osob k provedení změn dopravního značení na místních komunikacích,

• vyjadřuje se k záměrům města v oblasti údržby místních komunikací a navrhuje priority údržby a investic na úseku dopravy,

• řeší problematiku kapacity odstavných a parkovacích ploch ve městě,

• spolupracuje s městskou policií v oblasti dopravy a iniciativně podává podnětné návrhy na zlepšení její činnosti v této oblasti.
 
Předseda
Hanák Jiří, DiS.
 
Členové
Jestřábová Markéta, Ing.
Rusnáková Andrea