Obsah

Zastupitelstvo města Dubňany přijalo na svém V. zasedání dne 16. 12. 2020 usnesení č. 6b/V/20 o následujícím znění:

„Zastupitelstvo města Dubňany schválilo poskytování příspěvků z rozpočtu Města Dubňany na pořízení domovních čistíren odpadních vod pro obyvatele bydlící v ulicích Jarohněvice (včetně Finských domků), Horní huť a na ulici Nádražní č.p. 8 až č.p. 30. Příspěvky lze poskytovat občanům – vlastníkům nemovitostí, jejichž součástí je objekt bydlení umístěný v této lokalitě, příp. investorům nových staveb rodinných domů, na jejichž stavbu bylo vydáno řádné stavební povolení a umístění ČOV je součástí projektové dokumentace těchto staveb. Příspěvek bude v odůvodněných případech (např. rekonstrukce stávající nemovité věci, výstavba nového RD) poskytován ve výši 50 000 Kč“.

 

Příspěvek je poskytován po vybudování domovní ČOV jakožto kompenzace části nákladů vynaložených na pořízení domovní ČOV. Zájemci o příspěvek musí prostřednictvím městského úřadu Dubňany doložit zejména následující podklady:

  • jednoduchou žádost obsahující identifikační a kontaktní údaje žadatele,
  • doklad opravňující žadatele k vybudování domovní ČOV (stavební povolení, souhlas atd.), případně doklad o kolaudaci o ČOV, pokud byl vydán,
  • doklady prokazující uhrazení ČOV žadatelem (faktury, zálohové listy apod.),
  • doklad o uvedení ČOV do provozu,
  • doklad o proškolení k obsluze ČOV.

 

O schválení příspěvku žadateli rozhoduje Zastupitelstvo města Dubňany. Následně je s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva.

 

Pro více informací se můžete obracet na Ing. Zdeňku Dohnálkovou, kancelář č. 9, tel. 518 698 530, e-mail zdenka.dohnalkova@dubnany.eu.

 

Informace k ČOV (14.8 kB)