Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Dubňany

Právním základem postavení Města Dubňany je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Dubňany je územně samosprávný celek základního stupně, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, má vlastní majetek a finanční zdroje, s nimi hospodaří za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město vykonává samostatnou působnost a dle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná o město se základním rozsahem přenesené působnosti.

Náměstí 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
Telefon: +420 518 698 521
E-mail: podatelna@dubnany.eu
WWW: www.dubnany.eu/
ID Datové schránky: dr5bejn
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí 15. dubna 1149
  696 03 Dubňany
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí 15. dubna 1149
  696 03 Dubňany
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 16:00
  úterý8:00 – 11:0012:00 – 16:00
  středa8:00 – 11:0012:00 – 18:00
  čtvrtekneúřední den
  pátek8:00 – 13:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: dr5bejn
1523671/0100 (Komerční banka, a.s.)
00284882
DIČ: CZ00284882

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Dubňany
  Náměstí 15. dubna 1149
  696 03 Dubňany
  ID SD: dr5bejn
 • elektronickým podáním: podatelna@dubnany.eu
 • telefonicky na tel. čísle: 518 698 521

Úřední hodiny

pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
středa 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00

Město jako povinný subjekt poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dle toho zákona poskytuje informace buď na žádost, nebo zveřejněním.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Pokud nebude žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Je-li informace poskytována odkazem na zveřejněnou informaci, město sdělí žadateli nejpozději do 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Povinný subjekt posoudí žádost, a pokud:
a) jsou údaje o žadateli nedostatečné, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
b) je žádost nesrozumitelná, či formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádost, aby žádost upřesnil, neupřesní-li do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
c) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti,
d) nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění. Tato lhůta lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Dubňany vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

  Platné vyhlášky a nařízení

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Žádost o poskytnutí informace

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zák. 106/1999 Sb. nebyly dosud poskytnuty

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Dubňany poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2022 dle 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 582,52 kB
Staženo: 29×

Výroční zpráva 2021 dle 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,5 kB
Staženo: 117×

Výroční zpráva 2020 dle 106/1999 Sb.

výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,85 kB
Staženo: 166×

Výroční zpráva 2019 dle 106-1999 Sb.

výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,13 kB
Staženo: 242×

Výroční zpráva 2018 dle 106-1999 Sb.

výroční zpráva 2018 dle 106-1999 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,55 kB
Staženo: 419×

Výroční zpráva 2017 dle 106-1999 Sb.

výroční zpráva 2017 dle 106-1999 Sb..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,72 kB
Staženo: 620×

Výroční zpráva 2016 dle 106-1999 Sb.

vyrocni-zprava-2016-dle-106-1999-sb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 527,82 kB
Staženo: 568×

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.