Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Dubňany
 • 2. Důvod a způsob založení

  Právním základem postavení Města Dubňany je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Město Dubňany je územně samosprávný celek základního stupně, který je vymezen hranicí území obce. Jedná se o veřejnoprávní korporaci, má vlastní majetek a finanční zdroje, s nimi hospodaří za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Město vykonává samostatnou působnost a dle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti se jedná o město se základním rozsahem přenesené působnosti.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Náměstí 15. dubna 1149
  696 03 Dubňany
  Telefon: +420 518 698 521
  E-mail: podatelna@dubnany.eu
  WWW: www.dubnany.eu/
  ID Datové schránky: dr5bejn
  • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
   Náměstí 15. dubna 1149
   696 03 Dubňany
  • 4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Náměstí 15. dubna 1149
   696 03 Dubňany
  • 4.3. Úřední hodiny
   pondělí7:00 - 11:0012:00 - 16:00
   úterý7:00 - 11:0012:00 - 16:00
   středa7:00 - 11:0012:00 - 18:00
   čtvrtek7:00 - 11:0012:00 - 16:00
   pátek7:00 - 11:0012:00 - 14:00
  • 4.4. Telefonní čísla
   +420 518 698 521
  • 4.5. Čísla faxu
   Fax není využíván.
  • 4.6. Adresa internetové stránky
   www.dubnany.eu/
  • 4.7. Adresa e-podatelny
   podatelna@dubnany.eu
  • 4.8. Další elektronické adresy
   podatelna@dubnany.eu
 • 5. Bankovní spojení
  1523671/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6.
  00284882
 • 7. DIČ
  CZ00284882
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Dubňany
   Náměstí 15. dubna 1149
   696 03 Dubňany
   ID SD: dr5bejn
  • elektronickým podáním: podatelna@dubnany.eu
  • telefonicky na tel. čísle: 518 698 521

  Úřední hodiny

  pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
  úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
  středa 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
  čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
  pátek 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00

  Město jako povinný subjekt poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dle toho zákona poskytuje informace buď na žádost, nebo zveřejněním.

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Pokud nebude žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Je-li informace poskytována odkazem na zveřejněnou informaci, město sdělí žadateli nejpozději do 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

  Je-li informace poskytována na základě žádosti, poskytuje se způsobem podle obsahu žádosti. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

  Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, nebo není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu doručování, pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se adresy sídla.

  Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

  Povinný subjekt posoudí žádost, a pokud:
  a) jsou údaje o žadateli nedostatečné, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  b) je žádost nesrozumitelná, či formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádost, aby žádost upřesnil, neupřesní-li do 30 dnů od doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  c) se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti,
  d) nevydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti, poskytne informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo jejího doplnění. Tato lhůta lze prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů.

 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Podatelna
 • 11. Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
 • 12. Formuláře
  Dokumenty ke stažení - Městský úřad
 • 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
  Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz
 • 14. Předpisy
  • 14.1. Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 14.2. Vydané právní předpisy

   Město Dubňany vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

   Platné vyhlášky a nařízení

 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

   Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Žádost o poskytnutí informace

  • 15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 16. Licenční smlouvy
  • 16.1. Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 16.2. Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Dubňany poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace- seznam dokumentů