Obsah

Stránka

Vážení občané,

na základě usnesení Rady města bychom Vás chtěli zapojit do procesu přidělování finančních  prostředků z rozpočtu města na podporu činnosti místních spolků, které zajišťují v našem městě kulturní, sportovní či jiné volnočasové aktivity. Pro následující rok tj. 2020 byly na tyto aktivity vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu města, které se rozdělí mezi spolky na základě Vašeho hlasování. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste tomuto aktu věnovali svůj čas, prostudovali jednotlivé žádosti spolků a na jejich základě se rozhodli, koho v příštím roce svými hlasy podpoříte.

V přílohách Vám předkládáme k nahlédnutí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti spolků z rozpočtu města Dubňany. S těmito materiály  máte možnost se seznámit také v listinné podobě na recepci Městského úřadu a v prostorách kulturního a informačního centra.

Samotné hlasování bude probíhat v Kulturním informačním centru, v budově Základní umělecké školy na ulici Komenského v těchto dnech a  hodinách:

Středa 15. 1. 2020 od 8.30 do 18.00 hodin

Čtvrtek 16. 1. 2020 od 8.30 do 16.00 hodin

Pátek 17. 1. 2020 od 8.30 do 16.00 hodin

Sobota 18. 1. 2020 od 8.30 do 11.00 hodin

 

Tímto bychom Vás chtěli požádat, abyste přednostně využili termínů v pracovní dny a sobotu ponechali těm, kteří z pracovních či studijních důvodů pobývají v Dubňanech pouze o víkendu.

Před samotným hlasováním se osoba starší 18 let prokáže se platným občanským průkazem s uvedením trvalého bydliště v našem městě. Hlasování bude umožněno také za občany, kteří se ze zdravotních či dalších závažných důvodů nebudou moci osobně tohoto aktu zúčastnit, a to pověřením jiného občana našeho města. Ten svoje pověření prokáže předložením úředně ověřené plné moci.

Občan, který prokáže výše uvedeným způsobem své oprávnění k účasti na tomto procesu, obdrží 5 anketních (preferenčních) lístků. Na každý z nich napíše název jednoho z žadatelů (spolků) a lístek opatří svým podpisem. Název spolku musí být čitelný a nezaměnitelný s jiným žadatelem, jinak bude při sčítání tento lístek (hlas) z dalšího procesu vyřazen. Vyřazeny budou také lístky nepodepsané, případně obsahující nadbytečné údaje, které by mohly zpochybnit jejich legitimitu.

Na každý lístek je možné uvést název pouze jednoho spolku, je však na vůli občanů, jestli všemi pěti lístky podpoří jednoho stejného žadatele, nebo každý lístek věnují jinému podporovanému subjektu, případně zvolí jakoukoliv další kombinaci.

Následně po skončení hlasování proběhne sčítání a podle počtu odevzdaných preferenčních hlasů jednotlivým subjektům budou předloženy návrhy Radě města Dubňany, potažmo zastupitelstvu města, na rozdělení dotací na činnost jednotlivých spolků pro rok 2020.