Obsah

Informace o zpracování osobních údajů

 

Město Dubňany, jako správce osobních údajů, dbá o ochranu osobních údajů a prohlašuje, že bude tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů̊ podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

1. Kontaktní údaje města Dubňany, jako správce osobních údajů:

Adresa: náměstí 15. dubna 1149, 696 03   Dubňany,
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
ID datové schránky: dr5bejn

e-podatelna: podatelna@dubnany.eu

telefon: 518 698 521

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ohledně záležitostí týkajících se zpracování osobních údajů a slouží jako kontaktní místo pro dozorový úřad a pro subjekty údajů.

     Ing. Jana Novotná,  tel. č. 518 698 512, +420 725 333 024, jana.novotna@dubnany.eu

 

3. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány, patří mimo jiné:

 • Adresní a identifikační údaje
 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Informace potřebné́ k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy

 

4. Shromažďování a  zpracování osobních údajů:

Město Dubňany osobní údaje shromažďuje různými způsoby. Ke shromažďování a zpracovávání údajů dochází při výkonu státní správy a povinností dle příslušných právních předpisů v rámci výkonu přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží, objednávání či poskytování služeb, poskytování dotací, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek. Zpracování osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejm. na základě zák. č. 128/2000 Sb. ,o obcích; zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ad.)
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

 

5.  Účely zpracování:

 • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti města, včetně poskytování informací
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci města
 • správa smluvních závazků a probíhajících smluvních vztahů, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti webových stránek, sítí, systémů a budov a rovněž ochrana města v soudních sporech
 • správa každodenních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení městského úřadu, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů

 

6.  Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje týkající se subjektů údajů může správce zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona, v rozsahu vyžadováném zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, může tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků. Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle pokynů správce a bude v souladu s původními účely.

 

7.   Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou souhlasem ze strany subjektu osobních údajů.

 

 

8.  Při ochraně osobních údajů město Dubňany:

 • uplatňuje vhodná technická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát,
 • udržuje ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňuje příslušná bezpečnostní opatření,
 • prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony, či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

9.  Práva subjektu údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud je souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje shora), prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@dubnany.eu nebo písemným podáním podaným osobně na podatelně na adrese Město Dubňany, Náměstí 15. dubna 1149, 696 03   Dubňany. Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele, které je nezbytné pro zajištění ochrany jeho osobních dat proti neoprávněnému zpřístupnění (např.ověřený podpis při podání formou datové schránky, nebo prostřednictvím e-podatelny, nahlédnutím do občanského průkazu apod.).

 

10. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních údajů:

Město Dubňany si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

 

   Dne 15.07.2021

 

PDF verze dokumentu