Obsah

MÚ informuje

Typ: ostatní
Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu Dubňany

Výzva k podání návrhů na změnu územního plánu Dubňany

Město Dubňany na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/VIII/24 ze dne 5. 6. 2024 přistupuje k přípravě nezbytných podkladů pro zahájení procesu pořízení Změny č. 3 územního plánu Dubňany. V této souvislosti vyzývá občany města Dubňany, jakož i fyzické a právnické osoby, které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území města Dubňany, k zaslání svých návrhů, podnětů a požadavků k prověření změnou územního plánu, a to ve lhůtě do 30. 09. 2024.

Jednotlivé návrhy je možno zaslat poštou, e-mailem, datovou zprávou nebo osobně podat ve stanovené lhůtě na adresu: Městský Dubňany, Nám. 15. dubna, 696 03 Dubňany, podatelna@dubnany.eu, ID datové schránky: dr5bejn

Návrh na změnu územního plánu musí obsahovat následující náležitosti:

• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo
obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele),
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce včetně zákresu do snímku
z katastrální mapy,
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
• důvody pro pořízení změny územního plánu,
• návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.
 

Jednotlivé návrhy budou z hlediska obsahových náležitostí posouzeny pořizovatelem změny územního plánu z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění následujících aktualizacích č. 1 a č. 2, s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění následujících aktualizací č. 1 až č. 7 a z hlediska urbanistické koncepce. Na základě těchto kritérií budou doporučeny zastupitelstvu města k zařazení do Změny č. 3 územního plánu Dubňany nebo zamítnutí. Město upozorňuje, že i návrhy, které budou do změny územního plánu zahrnuty k prověření, mohou být na základě výsledků projednání změny územního plánu z důvodu negativního stanoviska některého z dotčených orgánů i v průběhu projednávání vyřazeny.

Formulář Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem je k dispozici na městském úřadě, v dokumentech a formulářích ke stažení na webu města, či přímo zde


Vytvořeno: 27. 6. 2024
Poslední aktualizace: 27. 6. 2024 7:28
Autor: